ഉദിഷ്ട കാര്യസിദ്ധിപൂജ എല്ലാ മലയാള മാസത്തേയും ആദ്യത്തെയും ,അവസാനത്തെയും വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തുന്നതാണ് മുൻ‌കൂർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Sree Udiyanoor Temple

Udiyannoor Devi Temple is one of the ancient Temples in South India. It is situated at Maruthumkuzhi in Thiruvananthapuram District Kerala, India. The Festival is celebrated during the malayalam month of “Medam”. This is an occasion when the entire city becomes focused on the temple. The streets are made colourful on the festival days with colourful processions. Tender coconut frond and plantain leaf-stalks are also used for street decoration.

ഉദിഷ്ട കാര്യസിദ്ധിപൂജ എല്ലാ മലയാള മാസത്തേയും ആദ്യത്തെയും ,അവസാനത്തെയും വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തുന്നതാണ് മുൻ‌കൂർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Pongala
Auditorium
Festival

Udiyanoor Temple

Festivals

The most popular out of all festivals is the Diety day of “Pongala Festival”,which is celebrated every year.

Auditorium

There are three auditoriums under the trust ,i.e Devi Auditorium, Punartham Auditorium and Lekshmi Auditorium.

Location

Located in vattiyoorkavu from Saasthamangalam, near Maruthankuzhi junction.Trivandrum